The Ninth Conlang Relay Text in Tirelat

[Blue Ribbon Campaign icon] Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!
Invent a language! Fight linguistic extinction... invent a language!

Download the Kjaginic font to see the examples in the Tirelat alphabet.


This is the Tirelat text from the ninth Conlang list translation relay. For more information about the relay (organized by Amanda Babcock in February 2004), see the web site.

So rihva jĕċyndari

Jĕŕavnun da, vyžux'tin saj guva, ły mĕtłakavun,
Vaj rohm saj ñaj kezyl vybyna my falari,
Saj zarvi ċik vynjal'xan maj xinżi łašpa.
Vël laġal sy mu linahr vykiċi nykupamin,
Saj narahnliñ dapp'ni vyŕastatiz da, kevelaŕi,
Të žihžu vynaša my fal'ri saj puña kezyl.
kavahl pa mizoj vynuk'tin saj pivri šuždaj.

sɔ riːva jʈɨndari

jŕavnun da, vɨʐux'tin saj guva, ɬɨ mtɬakavun,
vaj rɔːm saj ŋaj kɛzɨl vɨbɨna mɨ falari,
saj zarvi ʈik vɨnjal'xan maj xinɖi ɬaʂpa.
vɜl laɣal sɨ mu linaːr vɨkiʈi nɨkupamin,
saj naraːnliŋ dapp'ni vɨŕastatiz da, kɛvɛlaŕi,
tɜ ʐiːʐu vɨnaʂa mɨ fal'ri saj puŋa kɛzɨl.
kavaːl pa mizɔj vɨnuk'tin saj pivri ʂuʐdaj.

so rihva jĕ-ċynda-ri when sky 3s.NOM-pour.down-EVENT

jĕ-ŕavnu-n da, vy-žuxi-ti-n saj guva, ły mĕ-tłaka-vu-n,
3s.NOM-bleak-PF TOPIC, 3p.NOM-absent-DIR.P-PF NOM.PL peccary, as.if 3p.ACC-steal-HYP.P-PF

vaj rohm saj ñaj kezyl vy-byna my fala-ri
LOC.PL mountain NOM.PL all plant 3p.NOM-lose ACC.SG sprout-EVENT

saj zarvi ċik vy-njala-xa-n maj xinżi łašpa.
NOM.PL bare rock 3p.NOM-resemble-OPIN.P-PF ACC.PL cruel scimitar

vël laġal sy mu linahr vy-kiċi ny-kupa-mi-n
but by.then NOM.SG no dragon 3p.NOM-claw 1p.ACC-pierce-INF.P-PF,

saj narahn-liñ dappa-ni vy-ŕasta-ti-z da, ke-vela-ŕi-
NOM.PL child-all laugh-ADV 3p.NOM-jump-DIR.P-IPF TOPIC, 1s.ACC-amuse-EXP.P

të žihžu vy-naša my fala-ri saj puña kezyl.
and again 3p.NOM-begin ACC.SG sprout-EVENT NOM.PL crush plant.

kavahl pa mizoj vy-nuka-ti-n saj pivri šuž-daj
because.of that finally 3p.NOM-return-DIR.P-PF NOM.PL welcome rain-COLL.PL

When the rains poured down

It was bleak, the peccaries gone, as if we were robbed.
On the mountains, all the plants had failed to sprout.
The bare rocks seemed like cruel scimitars.

But no fierce dragons' claws had pierced us then,
The children jumped for joy, to my delight,
And trampled plants began to grow once more,

For the long-awaited rains at last returned.